Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

www.dijitalpazarlama.org olarak kişisel verileriniz korunması ve herhangi bir yasal sorunun ortaya çıkmaması amacıyla, yüksek düzeyde hassasiyet göstererek kişisel verilerinizi koruyoruz. 24/3/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, www.dijitalpazarlama.org olarak kişisel verilerinizi muhafaza etmek ya da işlemek adına “Veri Sorumlusu” sıfatına sahibiz. İlgili kanunun hükümlerince tarafımızın yükümlü olduğu Veri Sorumlusu sıfatını; etik ilkeleri gözeterek ziyaretçilerimizin bilişim güvenliğini sağlamak ve yönetim politikalarımızı şekillendirmek amacıyla kullanmaktayız. Kişisel verilerinizin gizliliğini sağlama konusunda göstermiş olduğumuz hassasiyet, üçüncü şahısların -yasal talepler gözetilerek- kişisel verilerinize ulaşmalarını engellemeye yöneliktir.

İş bu “Kişisel Verilerinizi Koruma ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni” ile KVKK hükümlerince sahip olduğunuz hakları, kişisel verilerin işlenmesi yöntemlerini ve amaçlarını,  www.dijitalpazarlama.org olarak yükümlü bulunduğumuz konuları sizlerle paylaşmak isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Şekilleri

6698 sayılı KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahip olan www.dijitalpazarlama.org ziyaretçilerinin kişisel verilerini ilgili kanunun ilgili hükümlerine göre işleme yetkisine sahiptir. Hizmet amaçlarımıza uygun olarak; sahip olduğumuz hedeflerden herhangi bir sapma gerçekleştirmeden, ilgili kanunda belirtilen yöntemleri kullanarak, hukuki sebeplere uygunluk taşıyacak biçimde ve yasal yükümlülüklerimizi gözeterek kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz, ilgili kanunun hükümlerinde bulunan ve Veri Sorumlusu sıfatının getirdiği yetkilere dayanarak, bütün olarak ya da kısmen burada belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla; ad ve soy ad bilgileri, görüntü kayıtları, ses kayıtları, e-posta adresi bilgileri, elektronik imzalar, çerezler, adres bilgileri, iletişim bilgileri gibi kişisel bilgiler işlenmektedir. Söz konusu kişisel bilgilerin işlenme amacı; firma çıkarlarının gözetilmesi, üçüncü şahısların ziyaretçi kayıtlarına ulaşmasının engellenmesi ve gerek görülmesi halinde kişisel bilgilerin ilgili; yasal kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ya da adli makamlara teslim edilmesini içermektedir.

www.dijitalpazarlama.org önceden belirlemiş olduğu hizmet amacına uygun şekilde kişisel verilerinizi; saklama, kayıt altına alma, denetleme, kategorize etme, sınıflandırma, daha sonra kullanma, teyit etme, devretme, açıklama, ibraz etme, güncelleme, takip etme gibi yöntem ve amaçlar doğrultusunda işleme hakkını KVKK’nın ilgili hükümlerinde yer alan Veri Sorumlusuna verilen yetkiler kapsamında etik kurallara uygun şekilde işler.

Kişisel Verilerinizin Tarafımızca İşlenme Amaçları

www.dijitalpazarlama.org Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesinin 1. Fıkrasında açıkça belirtilen “Kişisel veriler ilgili kişinin açıkça rızası olmadan işlenemez” hükmüne ve sahip olduğumuz hizmet amaçlarına uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerinizi işlerken hedef olarak belirlemiş olduğumuz amaçlar;

 • Sağlamış olduğumuz hizmetlerden müşteri memnuniyetinin olup oluşmadığının denetlenmesi
 • Yönetim politikalarımıza uygun hizmetlerin sağlandığından emin olunması
 • Ziyaretçilerin ve ilgili kişilerin sağlanan hizmetleri en sağlıklı şekilde aldığının teyit edilmesi
 • Hizmet politikalarında yapılan güncellemelerin değerlendirilmesi ya da belirlenmesi
 • Kullanıcı ya da üye memnuniyeti kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin seyirleri ya da amaçları konusunda ön izlenim elde edilmesi
 • Hizmet pazarlama sürecinin yönetilmesi
 • Kişisel verilerin doğruluğunun teyit edilmesi
 • Kullanıcı ve/veya üye ihtiyaçlarının kategorize edilerek özelleştirilmesi
 • Kişisel verilerin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan yasal hakların kullanılabilmesi, ilgili makamların bilgilendirilmesi veya yasal tebliğler karşısında söz konusu verilerin paylaşılması yükümlülüğünün giderilmesi
 • Özel indirimler, ayrıcalıklar ya da fırsatlardan üye veya ziyaretçilerin en sağlıklı şekilde yararlanması

Şeklindedir ve tüm bu amaçlar; KVVK’da belirtilen hükümlere uygun biçimde yerine getirilmektedir. Ayrıca işbu amaçlara uygun şekilde kişisel verileriniz işlenmesi kapsamında www.dijitalpazarlama.org tarafından tüm teknik altyapı ve gerekli yasal durumlar gözetilmektedir  

Kişisel Verilerin İşlenmesinden Doğan Kullanıcı Hakları 

www.dijitalpazarlama.org olarak etik prensiplere ve KVKK uyarınca sahip olduğumuz yükümlülüklere uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz kişisel verilerin işlenmesinde sahip olduğunuz temel hakları sizlere hatırlatmayı da görev bilmekteyiz. Bu kapsamda yukarıda belirtilen amaç ve yöntemler nezdinde kişisel verilerinizin işlenmesi eyleminden doğan haklarınız şu şekildedir:

 • Verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgiye sahip olma, verilerin işlenip işlenmediğini denetleme, gerek görülmesi halinde başvuru yaparak bilgi edinme
 • İşleme eylemine tabii olan kişisel verilerinizin; hangi yöntemler kullanılarak işlendiği, elde edilen verilerin niteliği ve verilerin içeriği hakkında bilgi talebinde bulunma
 • Kişisel verilerin hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği hakkında detaylı bilgi talep etme ve işlenen verilerin belirtilen amaçlara uygun şekilde işlenip işlenmediğini denetleme
 • İşlenen kişisel verilerin üçüncü şahıslarla paylaşımı konusunda detaylı bilgi talebinde bulunma. Verilerin paylaşılması halinde yurtiçi ya da yurtdışı ayırt etmeksizin veri paylaşımının gerçekleştiği üçüncü şahısların kimliği hakkında bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinden doğan zararları giderme kapsamında telafi talebinde bulunma
 • İşlenen verilerin yanlış ya da hatalı olarak işlenmesi durumlarında söz konusu verilerin düzeltilmesini talep etme
 • İşlenen kişisel verilerinizin kalıcı ya da geçici olmak suretiyle silinmesini talep etme

Şeklinde sınıflandırılabilecek haklar, KVKK tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik Veri Sorumlusu sıfatına sahip olanın yükümlülüklerini belirlemektedir. Kişisel verileri işlenen kullanıcıların arzu etmeleri durumunda KVKK’dan doğan haklarını kullanarak yukarıda belirtilen durumlara paralel olarak talepte bulunma özgürlükleri saklı tutulmuştur. Söz konusu talepler; yukarıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde kullanıcıların; www.dijitalpazarlama.org adresine başvurarak yasal haklarını kullanmasını içermektedir.

Başa dön tuşu